اکثر افراد به خاطر قیافه بینی شان خودشان را قضاوت میکنند. یعنی اگر بینی شان زیبا و خوش فرم باشد حس میکنند از دماغ فیل افتاده اند و خوشبخت ترین ادم روی زمین هستند . و اگر هم بینی کج یا عقابی یا پهنی داشته باشند حس میکنند تارک دنیا شده اند و باید بمیرند. خب مسلما همه میدانیم که این تفکر یک تفکر ابلهانه است و خوشبختی و خوش تییپی و با کلاسی یک شخص به بینی او ربطی ندارد. چون بینی یک چیز مادرزادی است و کلاس به چیز مربوط می شود که خودمان بدست اورده ایم.