مهمترین مشکلات مهرطلبی در شخصیت انسان

0

تیپ مهر طلب برای حل تضادها و مشکلات درونی، توسل به مهرطلبی و جلب محبت می شود. ادمی است سر به راه، رام و تسلیم به طور کلی تابع و فرمان بردار دیگران است. در مهرطلبی خواسته ها و رفتارها باید طوری شکل داده شود که به واسته و رفتار دیگران تطبیق داشته باشد.در این مطلب از سایت طب فارسی برای شما از علایم و مشخصات مهرطلبی به شکل کامل صحبت می کنیم. با ما همراه باشید.

 

علایم شخص دارای خصوصیت مهرطلبی

مهرطلبی

مهرطلبی احتیاج شدید به جلب محبت و تاکید و تصویب دیگران دارد. خود را به قوی ترین فرد اطرافیان تکیه می دهد و از او می خواهد که مسئولیت زندگی او را از نظر خوبی یا بدی به عهده بگیرد. احتیاجات و توقعات او را برآورده کند. احتیاجات، تمایلات و رفتارش دارای خصوصیاتی است که ذیلاً به ترتیب به آنها اشاره میشود: ۱- در احتیاجات و تمایلاتش نوعی عطش و اجبار وجود دارد. ۲- در ارضای احتیاجات و تمایلاتش نوعی بی تفاوتی وجود دارد. یعنی مهم نیست که جلب توجه و محبت چه کسی بنماید، فقط احتیاج دارد به این که محبوب همه کسی باشد. ۳- احتیاجاتش توأم با هیجان و اضطراب است و در صورت عدم توفیق در ارضای آنها دلسردی و سرخوردگی شدیدی در شخصی مهر طلبی ایجاد می شود. 4- ادم مهر طلب این طور وانمود می کند که با اطرافیانش در مورد هر مساله ای تفاهم دارد. ۵- احساس شخصی فرد دچار به مهرطلبی مانند یک بچه است. ۹-افراد دچار مهرطلبی دوست دارد که مورد پسند و مقبول و محبوب جلوه کند و دیگران او را احترام کنند. احتیاج شخصی عصبی به جلب محبت دیگران به قدری اجباری و مبرم است که برای به دست آوردن آن از هیچ کوششی فروگذار نیست و این حالتها و تمایلات فرم خاصی به شخصیت او می دهند. دیگران را هم مانند خودش تصور می کند و به خاطر این که سخت تشنه محبت و حمایت آنها است و آنها را نرنجاند، به راحتی تسلیم توقعات آنها می شود. همیشه آماده ی خوش خدمتی و ابراز همدردی، کمک و تمجید و تحسین اطرافیان میباشد و در این راه مبالغه می کند و احتیاجات خودش را فراموش می کند و نادیده می گیرد. ۷-فرد دچار مهرطلبی  ارزش خود را منوط به نظر دیگران میداند. بی توجهی و بی احترامی نسبت به خود، ضربه شدیدی است که او را به دره ی حقارت و احساس ناچیزی سقوط می دهد. علت سرکوب و مخفی کردن این تمایلات محیط و تجربیات تلخ و ناهنجار دوران کودکی است. ۸- با سرکوبی تمایلات تهاجمی و برتری طلبی، شخص مهرطلبی به تمایلات مهرطلبی خود بیشتر فرصت جولان میدهد.

 

مشکلات عمده مهرطلبی

مهرطلبی
هر چه تمایلات مهرطلبی شدیدتر می شوند، بیشتر اجازه می دهد، دیگران سوارش شوند و منافعش را مورد احجاف قرار دهند و بدین وسیله موفق می شود که تضادهای درونی خود را نبیند و نتیجتا نوعی احساس ارامش، یک پارچگی و وحدت سطحی و تصنعی بنماید.شخص میکوشد تا بعضی تمایلات و نیروهای درونی خود را سرکوب نموده و ضد آنها را پروبال بدهد و برجسته سازد تا وجودش متلاشی نگردد و موفق شود جلب محبت دیگران را که تشنه ی آن است به دست آورد و از طرف دیگر یک پارچگی و وحدت روحی خود را حفظ کند. شخص دچار مهرطلبی دانش و عقل و معلومات خود را نه حس میکند و نه می تواند به کار اندازد و نشان دهد. هر گاه درخواست معقول و منطقی از کسی داشته باشد، عذر خواهانه درخواست می کند، زیرا خود را مستحق آن درخواست نمیداند، از موقعیت لذت نمیبرد، حتی سعی می کند موفقیت را مربوط به عوامل خارج از خودش یا برحسب شانسی و اتفاق بدانل، افکار، احساسات و ژست هایش همه در حد پایین و نوکرمابانه است.  فرد مهرطلبی از روانکاوی و خودکاوی پیشرفتی ندارد، چون از هر کاری که به نفعش باشد، باید اجتناب ورزد. اجتناب از خودکاوی دلایلی دارد، چون ترس از دیدن نقص هایی است که فعلاً بر آنها سرپوش گذاشته است و یک منطق باطنی و روانی نمی گذارد خیلی بصیرت و روشنی نسبت به دنیای تاریک درون خود پیدا کند، در .نتیجه خودشناسی او سطحی و کم عمق خواهد بود  به علت حالت منفی و بی دفاعی، مهرطلبی واقعاً مورد تعدی قرار می گیرد. ولی از آنجا که حق و ارزش زیادی برای خود قائل نیست، مقداری از این تعدیات را احساس نمی کند و از آنها بی خبر است. مقداری تعدی خودش میطلبد، بدون اینکه دیگران واقعاً قصد تعدی به او داشته باشند. در بسیاری موارد هم احساس تعدی وی به خاطر توقعات براورده نشده ی اوست. در ازای خوش خدمتی هایی که می کند، توقع پاداش و قدردانی بیش از حد دارد. در ضمن روانکاوی دیده می شود به محض اینکه میل ملامت و تحقیر خویش افزایش مییابد، احساس تعدی و احجاف هم شدیدتر میشود. اگر کسی کوچک ترین تعدی و احجافی نسبت به وی بنماید، عمداً آن را بزرگ میبیند.

 

نگاهی دقیق تر به مهرطلبی در افراد

مهرطلبی

اگر حالات شخص مهرطلب را دقت کنیم، می بینیم که انگار یک چیزی در وجود او، تعدی را استقبال می کند و می طلبد، احساس مورد تعدی قرار گرفتن یکی از موانع مهم دیدن تضاد است. زیرا شخص دچار مهرطلبی حس نمی کند که تمایلات خصمانه و برتری طلبانه اش واقعاً به علت برتری طلبی پنهانی است که در وی وجود دارد، بلکه فکر می کند این تمایلات واکنش منطقی در مقابل تعدی و احتجافی است که دیگران نسبت به وی می کنند. فرد دچار مهرطلبی، دارای عناد و خصومت نسبت به دیگران است، منتها از ترس اینکه مبادا خلاف خوب و مهربان بودن او ثابت شود، سعی می کند تا عناد و خصومتش را پوشیده نگه دارد. البته عنادهای مکتوم شده ی مهر طلب شدید است که گاهی کنترل از دستش خارج می شود و تحت شرایطی، عناد خود را بروز می دهد. یکی از این شرایط زمانی است که خود را از دریافت محبت محروم ببیند و هیچ گونه امیدی به جلب محبت برایش باقی نماند. در این موقع سدهایی که تاکنون جلوی طغیان غضبش را گرفته بوده اند، برداشته می شوند و به حالت انفجار نسبت به دیگران ابراز خشم و ملامت و سرزنش می نماید. البته چون در کل شیوه ی نرمش و ملایمت دارد، بلافاصله احساس گناه و شرمندگی شدیدی می نماید و برای ابراز خشم و عنادش بهانه و عذر می آورد. گاهی ابراز خشم مهر طلب به وسیله ی رنجور نمایی است. یعنی خود را به طرز مبالغه آمیزی به بیچارگی و رنجوری میزند و میکوشد مسبب چنین حالتی را به دیگران قلمداد کند تا دیگران را دچار احساس  گناه و تقصیر نماید. فرد دچار مهرطلبی در بین همه افراد عصبی، تظاهر به رنجوری و میل غصه خوری دارد. چون او هم اسیر دیکتاتورها و عفریتهای درونی است و هم به واسطه ی پنهان کردن تمایلات و برتری طلبانه، قادر به دفاع از حقوق و ارزش های خودش در مقابل دیگران نمی باشد و خود را در معرض تعدی دیگران قرار می دهد. قدرت ابراز وجود ندارد. خود را آدم بیچاره و رنجوری میپندارد، بر این اساس خود را معذور و تبرئه می کند. نقش دیگری که رنجور نمایی و ابراز بیچارگی بر عهده دارد، عبارتست از توجیه احساس بیهودگی و عدم استفاده از استعدادها. تمایلات برتری طلبانه مهر طلب سرکوب میشوند ولی از بین نمی روند.

 

منبع: http://tebfarsi.ir

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*

code

خرید بک لینک خرید رپورتاژ نرم افزار مطب نرم افزار رستوران هتل آپارتمان مشهد